Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezja inżynierska

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: B02319
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezja inżynierska
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Dokumentacja geodezyjna w budowlanym procesie inwestycyjnym. Prawo geodezyjne; Geodezyjne techniki pomiarowe i prezentacji wyników. Aparatura geodezyjna pomiarowa. Dokładność pomiaru. Układy współrzędnych. Mapy dla potrzeb projektowych.

Pełny opis:

Geodezja jako dyscyplina nauki.

Regulacje prawne - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Dokumentacja geodezyjna w budowlanym procesie inwestycyjnym.

Geodezyjna aparatura pomiarowa (klasyczna i GPS)

Układy odniesienia i układy współrzędnych stosowane w Polsce.

Elementy rachunku współrzędnych geodezyjnych.

Pomiary sytuacyjne - osnowy geodezyjne, metody pomiarów sytuacyjnych.

Pomiary wysokościowe - osnowy wysokościowe, metody pomiarów wysokościowych (niwelacja geometryczna, trygonometryczna).

Mapy zasadnicze i zasady ich tworzenia, mapy numeryczne i SIT.

Wykorzystanie map do celów projektowych.

Zastosowania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Ocena dokładności pomiaru.

Geodezyjne pomiary realizacyjne w budownictwie.

Pomiary inwentaryzacyjne (GESUT).

Literatura:

Podstawowa:

1. Elementy geodezji w pomiarach inżynierskich. Wyd. PB, Białystok 1995. (praca zbiorowa)

2. S. Przewłocki: Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych. PWN, Warszawa 200

3. Wanic A.: Instrumentoznawstwo geodezyjne i elementy technik pomiarowych. UWM, Olsztyn 2007.

Uzupełniająca:

1. Łyszkowicz A.: Geodezja, czyli sztuka mierzenia Ziemi. UWM, Olsztyn 2006.

2. Sikora Adrianna: Vademecum prawne geodety. Wyd. Gall, Katowice 2009.

3. Łyszkowicz A i S.: Surveying. PW, Warszawa 2010.

4. Jordan-Eggerth-Kneisel: Handbuch der Vermessungswesen Tom III-VI Stuttgart 1956-1965

Efekty uczenia się:

EK1. Definiuje podstawowe odniesienia kartograficzne, wymienia prace geodezyjne w budownictwie.

EK2. Opisuje zadania prawne i techniczne w budowlanym procesie inwestycyjnym.

EK3. Umie wymienić i zastosować odpowiednie techniki pomiarowe w budowlanym procesie inwestycyjnym.

EK4. Potrafi mierzyć geodezyjną aparaturą pomiarową, ocenia dokładność pomiaru, prezentuje wyniki pomiaru.

EK5. Potrafi czytać i interpretować mapę, rysunki geodezyjne.

EK6. Potrafi pracować w grupie, przejmuje w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

OCENA Z WYKŁADU:

Każdy z pięciu efektów kształcenia w obszarze wiedzy (EK1, EK2, EK3, EK4 i EK5) będzie oceniany na podstawie pisemnej odpowiedzi na pytania - egzamin z wykładu, oceniany w skali od 2,0 do 5,0.

OCENA Z PRACOWNI SPECJALISTYCZNEJ:

Warunki zaliczenia pracowni specjalistycznej:

- obecność na zajęciach (zgodnie z Regulaminem Studiów PB)

- wykonanie zadań pomiarowych, obliczeniowych i projektowych na zajęciach

- skompletowanie operatu pomiarowo-obliczeniowego i jego obrona (dyskusja przy obronie operatu)

- zaliczenie pisemne zadań obliczeniowych.

Kryteria oceny z ćwiczeń:

5,0 - skompletowanie operatu pomiarowo-obliczeniowego i zaliczenie pisemne zadań obliczeniowych;

4,0 - skompletowanie operatu pomiarowo-obliczeniowego z obroną teoretyczną;

3,0 - skompletowanie operatu pomiarowo-obliczeniowego z ogólną orientacją treści zawartych w operacie;

2,0 - brak skompletowanie operatu pomiarowo-obliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 155 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 155 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kosk
Prowadzący grup: Andrzej Kobryń, Iwona Kosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)