Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie architektoniczne 1-mieszkalnictwo jednorodzinne

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: AUI3002
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie architektoniczne 1-mieszkalnictwo jednorodzinne
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy: Przedmioty - ARCH stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr
Przedmioty - ARCH8 stacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Pełny opis:

Założenia i cele przedmiotu:

Nauczanie sztuki architektonicznej, praktycznego zastosowania sztuki budowlanej, metodyki projektowania architektonicznego. Efekty kształcenia:

umiejętność opracowania projektu domu mieszkalnego jednorodzinnego z zastosowaniem zasad ergonomii, właściwym doborem rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę kontekstu naturalnego i kulturowego w kształtowaniu formy obiektu.

Forma zaliczenia:

Wykład - zaliczenie na podstawie oceny sprawdzianu pisemnego. Projekt architektoniczny - zaliczenie zaliczenie na podstawie oceny projektu kursowego (60%), 4 klauzur projektowych (20%), oceny przejściowej i autoprezentacji (20%),

Treści programowe:

Wykłady: Historyczne i współczesne uwarunkowania projektowania domów jednorodzinnych. Program i architektura domu jako odzwierciedlenie stosunków społeczno-kulturowych. Typologia współczesnej zabudowy jednorodzinnej. Urbanistyczne kształtowania zespołów zabudowy jednorodzinnej. Dom jednorodzinny w twórczości znanych współczesnych architektów - idee projektowe, elementy nowatorskie. Domy - ikony architektury mieszkaniowej XX i XXI wieku, przykłady polskie i zagraniczne. Dom przyjazny dla środowiska - zagadnienia budowlane, energooszczędność.

Projekt: Ideowe, programowo-przestrzenne i strukturalne kształtowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej różnych typów. Uwzględnienie obiektywnych i subiektywnych potrzeb użytkowników w rozwiązaniu funkcjonalno – przestrzennym domu indywidualnego. Kształtowanie formy budynku w nawiązaniu do charakteru otoczenia (naturalnego bądź zurbanizowanego) i tradycji lokalnych.

Temat / treści wybieralne: 1. Dom jednorodzinny w środowisku niezurbanizowanym (przyrodniczym lub w strukturze wsi) . 2. Dom jednorodzinny w środowisku zurbanizowanym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Alexander Ch., Język wzorców GWP, Gdańsk 2008

2. Levitt D., Bernstein L., The Housing Design Handbook. A guide to good practice, Routledge, Taylor a. Francis Group, New York 2010

3. Markiewicz P., Detale projektowe dla architektów, Wyd. ArchiPlus, Kraków 2010

4. Pearman H., Contemporary World Architecture, Phaidon, 2002

5. Rybczyński W., Dom. Krótka historia idei. Marabut, Gdańsk 1996

6. Schleifer S. Minimalist houses, Taschen 2006

7. Tokajuk A., Modułowy dom dostępny – nowoczesność i tradycja, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki I Studiów Krajobrazowych, 2022, vol. 18, nr 1, s.28-33. DOI:10.35784/teka.3367

8. Welsch J., Modern House, Phaidon, Londyn 2004

Literatuta uzupełniająca:

1. Canizares A., Domy. 150 najlepszych pomysłów, Wyd. Olesiejuk 2006

2. Eguaras Etchetto M., Projektowanie Eko-domy, Wyd. Solis, Warszawa 2011

3. Frampton K., The Twentieth-century American house: masterworks of residential architecture, Thames and Hudson, London 1998

4. Friedman M., Frank Gehry :The Houses, Rizzoli, New York, 2009

5. Jodido Ph., Tadao Ando, Taschen, Köln 2001

6. Person D., Przyjazny dom, Wydawnictwo Murator 1998

7. Sulima M., Dom pogranicza w kulturze wsi podlaskiej, Białystok 2018

Efekty uczenia się:

EU1 zna najważniejsze osiągnięcia z zakresu architektury mieszkaniowej jednorodzinnej XX i XXI w., orientuje się we współczesnych tendencjach w projektowaniu

EU2 zna typologię zabudowy jednorodzinnej, zasady kształtowania zespołów zabudowy jednorodzinnej oraz zagospodarowania działki, warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki jednorodzinne i ich usytuowanie

EU3 potrafi zaprojektować dom jednorodzinny z uwzględnieniem obiektywnych i subiektywnych potrzeb użytkownika, z dostosowaniem formy do kontekstu przestrzennego i kulturowego

EU4 potrafi zastosować materiały budowlane i elementy konstrukcyjne odpowiednie do formy i zamierzonego efektu estetycznego projektowanego obiektu

EU5 potrafi wykonać dokumentację architektoniczno-budowlaną budynku jednorodzinnego i projekt zagospodarowania działki

EU6 rozumie złożoność problematyki kształtowania środowiska mieszkaniowego i odpowiedzialność projektanta za jego jakość, ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działań projektowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów z przedmiotu Projektowanie architektoniczne-1 odbywa się na podstawie sprawdzianu pisemnego na koniec zajęć. Egzamin ma formę testu otwartego składającego się z ok.20 pytań, o różnym stopniu trudności i złożoności. Każdemu pytaniu przypisuje się maksymalną liczbę punktów w przedziale od 1 do 3. Warunkiem zaliczenia jest osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów uczenia się, czyli wykazanie się wiedzą określoną przez efekty EU1, EU2 (patrz: karta przedmiotu). Jej miernikiem jest suma punktów uzyskanych ze wszystkich odpowiedzi. Progiem minimalnym, uprawniającym do zaliczenia wykładów, jest uzyskanie co najmniej 50% punktów. Skala ocen: dostateczny (50-59% punktów), dostateczny plus –( 60-69% punktów), dobry – (70-79% punktów), dobry plus – (80-89% punktów), bardzo dobry –(91-100% punktów).

Warunkiem zaliczenia zajęć projektowych z przedmiotu Projektowanie architektoniczne1 -jest:

1) obecność na zajęciach (dopuszcza się 3 nieusprawiedliwione nieobecności);

2) osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów uczenia się, czyli wykazanie się wiedzą i umiejętnościami określonymi przez efekty EU2, EU3, EU4, EU5, EU6 (patrz: karta przedmiotu). Weryfikowane są one poprzez:

• 4 klauzury projektowe oceniane w skali 0-5 pkt. każda

• ocenę przejściową projektu kursowego (0-20 pkt.) i autoprezentację (0-10 pkt.)

• ocenę końcową projektu kursowego (0-50 pkt.)

Progiem minimalnym, uprawniającym do zaliczenia zajęć projektowych, jest uzyskanie łącznie minimum 50 pkt. na 100 możliwych, przy czym nie mniej niż 30 pkt. za ukończony projekt kursowy.

Skala ocen: Dostateczny (50-59 pkt.), Dostateczny plus (60- 69 pkt.) Dobry (70-79 pkt.); Dobry plus (80- 89 pkt.), Bardzo dobry (90-100 pkt.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 75 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Tokajuk
Prowadzący grup: Piotr Łodziński, Monika Magdziak, Karolina Misiuk, Wojciech Niebrzydowski, Andrzej Tokajuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 75 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Tokajuk
Prowadzący grup: Piotr Łodziński, Monika Magdziak, Karolina Misiuk, Wojciech Niebrzydowski, Andrzej Tokajuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 75 godzin, 73 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 73 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Tokajuk
Prowadzący grup: Waldemar Jasiewicz, Piotr Łodziński, Monika Magdziak, Wojciech Niebrzydowski, Agata Szmitkowska, Andrzej Tokajuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 75 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Tokajuk
Prowadzący grup: Waldemar Jasiewicz, Piotr Łodziński, Monika Magdziak, Wojciech Niebrzydowski, Andrzej Tokajuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 75 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Tokajuk
Prowadzący grup: Waldemar Jasiewicz, Piotr Łodziński, Monika Magdziak, Wojciech Niebrzydowski, Andrzej Tokajuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 75 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 96 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Dąbrowska-Milewska
Prowadzący grup: Grażyna Dąbrowska-Milewska, Piotr Łodziński, Monika Magdziak, Wojciech Niebrzydowski, Andrzej Tokajuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 75 godzin, 111 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 111 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Dąbrowska-Milewska
Prowadzący grup: Grażyna Dąbrowska-Milewska, Piotr Łodziński, Monika Magdziak, Wojciech Niebrzydowski, Andrzej Tokajuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 75 godzin, 104 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 104 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Dąbrowska-Milewska
Prowadzący grup: Grażyna Dąbrowska-Milewska, Piotr Łodziński, Monika Magdziak, Wojciech Niebrzydowski, Andrzej Tokajuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 75 godzin, 115 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 115 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Tokajuk
Prowadzący grup: Michał Chodorowski, Grażyna Dąbrowska-Milewska, Piotr Łodziński, Monika Magdziak, Wojciech Niebrzydowski, Andrzej Tokajuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 75 godzin, 112 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 112 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Chodorowski, Grażyna Dąbrowska-Milewska, Piotr Łodziński, Monika Magdziak, Wojciech Niebrzydowski, Andrzej Tokajuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 75 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Dąbrowska-Milewska
Prowadzący grup: Michał Chodorowski, Grażyna Dąbrowska-Milewska, Piotr Łodziński, Monika Magdziak, Wojciech Niebrzydowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)