Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architektura Wnętrz, stacjonarne, pierwszego stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: ARWN
Nazwa: Architektura Wnętrz, stacjonarne, pierwszego stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: 3,5 roku, 210 punktów ECTS,
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: architektura wnętrz
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Architektury (od 1999) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2007/08 - ...

posiadanie świadectwa dojrzałości, pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 1999/2000 - Semestr zimowy 2006/07

posiadanie świadectwa dojrzałości, pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier
Uprawnienia zawodowe:

prawo do ubiegania się o uprawnienia związane z kierunkiem kształcenia

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz studia podyplomowe

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2007/08 - Semestr zimowy 2011/12

standardy kształcenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2007 w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166 z póź. zm.). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia podstawowego i kierunkowego, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 1999/2000 - Semestr zimowy 2006/07

standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. Nr 116, poz. 1004) z późniejszymi zmianami według Rozporządzenia MENiS z dnia 3.11.2003r., (Dz. U. Nr 210.poz. 2040). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania przedstawione dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowego i kierunkowego, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk

15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)